Publicerat 

Historia

Församlingen

Den 30 januari 1894 bildades Älmhults fria missionsförening av 14 medlemmar. År 1900 anslöt sig föreningen till Svenska Missionsförbundet och bytte namn till Älmhults Missionsförsamling. Församlingen har verkat i Älmhult allt sedan dess och har idag ett 50-tal medlemmar.

Medlemskapet i församlingen grundar sig på en bekännelse: att ha mottagit Jesus Kristus som sin personliga frälsare.

Alla är välkomna med i gemenskapen.

Kyrkobyggnaden

Samma år som församlingen bildades år 1894 byggdes missionshuset. Det uppfördes enligt amerikansk förebild i trä och kostnaden var 3570:- Kr. Tre år senare byggdes kyrkans torn med medel som till stor del samlades in av en kyrklig syförening. År 1980 invigdes en tillbyggnad som inrymmer kyrktorg, expeditioner, ungdomslokaler och servering. Under 1997 målades den äldre delen av kyrkan om med färg i samma kulör och kvalitet som när den först uppfördes. Byggnaden är förutom en fungerande gudstjänstlokal för församlingen ett byggnadsminnesmärke av riksintresse.

 

Jönköpingsposten skrev om detta i sin tidning 1984-11-19

”Elmhults missionsförening invigde i går sitt nybyggda missionshus. Föreningen består blott av några få troende, vilka med berömdvärd iver och stora uppoffringar lyckats få ett hus, där de kunna låta en fri evangelisk predikan förkunnas. Liksom flerstädes i Kronobergs län är den andliga okunnigheten på platsen stor och folket fullt av fördomar mot lekmannaverksamheten.

Elmhults missionsförening är ansluten till Skånes missionsförening och Kronobergs läns missionsförening, vilkas predikanter besöka platsen.

Åtskilliga predikanter från både Skåne och Småland övervoro högtidligen. Främst bland dem den varmhjärtade och andefulla Carl Andersson från Växjö, (Vaxholm) vilken har stor förtjänst av att ett missionshus på denna mörka plats kommit upp. Han har gjort allt för att intressera vännerna i landet till för att komma Elmhultsboarne till hjälp. Icke få bidrag hava också influtit, men ännu har de ej sitt hus skuldfritt, utan behöva väl hjälp fortfarande.

Missionshuset är väl beläget och särdeles praktfullt och trevligt inrättat.

Mötet fortsatte idag med predikan på f.m. och försäljning på e.m. till förmån för Elmhults missionsförening.”